A+ R A-

De ladder in het nieuws

In de pers is op dit moment het nodige te doen over de ladder als werkplek. Gesuggereerd wordt dat de ladder verboden wordt als arbeidsmiddel en dat daarom het werken op de ladder vanaf 1 juli a.s. niet meer is toegestaan. Aanleiding is een persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat door verschillende nieuwsverstrekkers is uitgelegd als het einde van de ladder.

Wat zijn de feiten?

Uitgangspunt is de verandering van de EG-regelgeving op het gebied van het werken op hoogte. De EG richtlijn wordt één op één overgenomen in de Nederlandse Arbowet. Hoe deze wijzigingen worden toegepast, wordt vermeld in de Notitie Veilig werken op Hoogte. De notitie is opgesteld in goed overleg met de werkgevers verenigd in VNO-NCW (waaronder de glazenwasserbranche, schildersbranche, bouwbranche, installatiebranche, metaalindustrie, zonweringbranche en de VSB), de Bouw- en Houtbonden FNV en CNV, de vakcentrales FNV, CNV en MHP en tot slot het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inclusief de Arbeidsinspectie). De totstandkoming van de Notitie is dan ook een unieke samenwerking geweest van maatschappelijke organisaties en de overheid. Dit, met als doel te komen tot eenduidige interpretatie van de wet teneinde in Nederland het veilig werken op hoogte te bevorderen.

Invoering juli 2006: risico-evaluatie

Voor de nieuwe wetgeving geldt een overgangstermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat er tot juli 2006 niets verandert. Vanaf juli 2006 is de nieuwe wetgeving van kracht. Waar vroeger werk op hoogte kon worden uitgevoerd met de ladder, zal vanaf juli 2006 eerst moeten worden nagegaan of niet ook een ander werkmiddel kan worden ingezet. Dus als bijvoorbeeld een gevel moet worden geschilderd kan men dat tot juli 2006 doen met een ladder, zoals dat altijd gebeurde. Vanaf die datum moet de gebruiker eerst –op basis van een (risico)evaluatie- nauwkeurig nagaan of gebruik kan worden gemaakt van een stalen steiger, een rolsteiger, een hoogwerkers of een hangbruginstallatie. De afwegingen worden nauwkeurig weergegeven in de schema’s die onderdeel uitmaken van de Notitie Veilig werken op Hoogte. Kunnen alternatieve arbeidsmiddelen niet worden toegepast, dan kan de ladder als werkplek worden gekozen.

De ladder als werkplek?

Is de ladder daarmee per juli 2006 verboden als werkplek? De risico-evaluatie moet duidelijk maken of er geen ander werkmiddel kan worden gekozen. Kan dat niet, dan kan de ladder worden ingezet. Indien de ladder moet worden gekozen als werkplek omdat andere alternatieven niet kunnen, dan moeten alle veiligheidsaspecten rondom de ladder zijn gewaarborgd. Als de wetgeving van toepassing wordt en de Notitie door de gebruiker correct wordt toegepast, zal dus een verschuiving plaatsvinden naar het gebruik van andere werkmiddelen. Overigens kan de ladder ook na juli 2006 sowieso worden gebruikt om een persoon zich in hoogte te laten verplaatsen. Dat is immers geen werkplek.

Rol VSB

Ook voor de leveranciers van ladders die zijn aangesloten bij de VSB, geldt dat het leveren van een ladder in toenemende mate een specialisme is. Het VSB-lid levert niet alleen de ladder, maar ook alle deskundige middelen en kennis om er veilig mee om te gaan. Naast ladders worden door VSB-leden ook andere werkmiddelen voor het veilig werken op hoogte geleverd. Hierbij kan worden gedacht aan stalen steiger, rolsteigers, hefsteigers, hoogwerkers, hangbruginstallaties, e.d.. Een compleet overzicht vindt u op onze homepage. VSB-bedrijven voldoen aan allerlei kwalificaties, waaronder de VSB-waarborgregeling, hetgeen de klant meer zekerheid geeft over het veilig werken op hoogte.

Communicatie centraal

Er is in de afgelopen periode al veel gecommuniceerd over het veilig werken op hoogte, in het bijzonder over de toekomstige inzet van de ladder als werkplek Dit jaar staat dan ook in het teken van communicatie rondom de Notitie. Het eerste grootschalige evenement van 20 maart j.l. richtte zich op de schilderbranche. Ook naar alle andere betrokken partijen zal in de loop van dit jaar worden gecommuniceerd over de Notitie. De partijen hebben inmiddels ook hun achterban ingelicht of zullen dit in de komende periode gaan doen. De verwachting is dat ook in de komende periode een aantal bijeenkomsten en evenementen zal worden georganiseerd om het Veilig werken op hoogte te promoten. De rol van de VSB-leden, als leveranciers van een tijdelijke werkplekken, is daarbij van groot belang.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl