A+ R A-

Steigerbranche distantieert zich van praktijken Amercentrale

Alhoewel de rapportage over het onderzoek naar de ramp in de Amercentrale nog niet officieel is vrijgegeven, wordt in de media gesproken en gespeculeerd over de oorzaken en de aanleiding voor deze tragische ramp. Volgens de berichten was er sprake van een ondeugdelijk steigerontwerp, waarbij de constructie vervolgens in afwijking van het overigens foute ontwerp werd gemonteerd. Verder zouden beheersprocedures ter voorkoming van overbelasting in de gebruikersfase ontbroken hebben. Deze vermoedelijke oorzaken van de ramp, zijn voor de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) aanleiding uiteen te zetten hoe de branche normaal gesproken steigerbouwprojecten uitvoert.
De VSB heeft in haar 25-jarig bestaan zorggedragen voor een uitgebreid stelsel van opleidingen, scholing, publicaties en kennisoverdracht. Via de vele technische commissies van de vereniging wordt continu de aandacht gericht op de veiligheid en kwaliteit van de tijdelijke werkplek op hoogte. Ook de aansluiting bij de Bouw CAO, waarin op het gebied van veiligheid en opleiding in overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties veel is vastgelegd, houdt extra kwaliteitseisen voor de branche in.

De wens om de aangesloten bedrijven objectief te kunnen kwalificeren als gespecialiseerd en deskundig, heeft er enkele jaren geleden toe geleid dat de VSB een eigen Waarborgregeling heeft ingesteld waaraan alle leden dienen te voldoen. Wie niet (meer) voldoet wordt geroyeerd uit de vereniging.

Steigerwerkzaamheden worden altijd uitgevoerd onder leiding van gecertificeerde steigerbouwers. De aangesloten bedrijven garanderen kwaliteit en veiligheid, middels systemen die ISO en VCA zijn gecertificeerd. Voor complexe constructies, zogenoemde “Bijzondere Steigers”, worden standaard constructieberekeningen uitgevoerd en constructie-tekeningen gemaakt. De basis hiervoor wordt gevormd door de eisen van de opdrachtgever, de wettelijke normen en voorschriften en aanvullende lokale eisen. Vervolgens wordt een taak/risicoanalyse uitgevoerd, hetgeen samen met tekeningen en berekeningen resulteert in een gedegen uitvoeringsplan.

Vrijgave van de steiger vindt pas plaats ná inspectie van de steigerconstructie, aan de hand van de gemaakte tekeningen en berekeningen. Dan treedt de gebruiksfase in werking, waarbij de steiger regelmatig dient te worden gecontroleerd op door derden aangebrachte wijzigingen of op mogelijke overbelasting. Mocht hiervan overigens sprake zijn, dan is een ieder gemachtigd de steiger als ondeugdelijk aan te merken en wordt het werken op de steiger stilgelegd.
VSB-leden hanteren hiertoe een zogenoemde steigerlabel-procedure.

Dit geheel van beheersmaatregelen garandeert een veilige werkplek op hoogte voor eenieder die daar gebruik van dient te maken.

De huidige onduidelijkheid over de toedracht schept onzekerheid bij opdrachtgevers en doet schade aan het imago van de zeer professionele, gespecialiseerde steigerbouwbranche.
De VSB hoopt derhalve dat het Openbaar Ministerie met spoed de onderzoeksresultaten zal vrijgeven.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl