A+ R A-

Oprichting Aannemersfederatie Nederland, Bouw en Infra

Dertien brancheorganisaties van Hoofdaannemers en Gespecialiseerde Aannemers in Bouw en Infra, waaronder de VSB, hebben tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering in Nieuwegein Aannemersfederatie Nederland, Bouw en Infra, opgericht. Aannemersfederatie Nederland is een koepel van brancheorganisaties die samen ruim 1.600 bedrijven vertegenwoordigen, met een totale omzet van 3,5 miljard euro en een arbeidsvolume van 39.000 werkzame personen. Tot voorzitter van Aannemersfederatie Nederland is gekozen ing. H. Klein Poelhuis.

Autonome positie brancheorganisaties
Aannemersfederatie Nederland richt zich als verlengstuk van de aangesloten brancheorganisaties op de gemeenschappelijke belangen van deze organisaties. De brancheorganisaties blijven autonoom en zullen zich volledig richten op de specifieke belangenbehartiging van hun eigen leden. Wel rekent de Aannemersfederatie het tot haar taak de brancheorganisaties krachtig te ondersteunen in hun verdere professionalisering en profilering.

Presidium
Voor de dagelijkse leiding van Aannemersfederatie Nederland heeft het bestuur uit zijn midden een presidium gekozen van drie personen:

- De heer ing. H. Klein Poelhuis (Henk), voorzitter (AVM)
- De heer ing. Th.T. van der Kuil (Theo), vice-voorzitter. (MKB INFRA)
- De heer G. Buijs (Gijs), lid (VSB)

Doelstellingen

Een belangrijke doelstelling van de nieuwe Aannemersfederatie is de marktpositie van kleine en middelgrote aannemersbedrijven richting opdrachtgevers, zoals centrale, provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen en woningcorporaties, aanzienlijk te vergroten. Hetzelfde geldt richting grote hoofdaannemers en private opdrachtgevers.

Aannemersfederatie Nederland is van mening dat er in de bouwprogramma’s en infrastructurele werken veel meer ruimte kan en moet komen voor kleine en middelgrote bedrijven. Dit kan niet los worden gezien van de sterk groeiende vraag naar specialistische kennis in de bouw, waar deze bedrijven in hoge mate op drijven.

Beleidsterreinen
Hoofdpunt van beleid van de Aannemersfederatie is een zwaardere stem te krijgen in de CAOonderhandelingen en in beslissingen over alle bedrijfstakgerelateerde regelingen zoals pensioenen en sociale regelingen. Aannemersfederatie Nederland is van mening dat de stem van kleine en middelgrote aannemersbedrijven op dit moment nog onvoldoende doorklinkt in de sociale infrastructuur van de sector.

Aannemersfederatie Nederland zal voorts zwaar inzetten op arbeidsmarktvraagstukken, onderwijs en scholing. Samen met het eigen scholingsinstituut wordt een compleet arbeidsmarkttraject opgezet, gericht op alle functies bij de lidbedrijven. Jongeren én ouderen, werknemers én werkgevers, kunnen rekenen op een goede opleiding en begeleiding teneinde de sector aantrekkelijker te maken voor instromers en goede vakmensen te behouden. Waar het gaat om een bijdrage aan maatschappelijk ondernemerschap, zijn de bij de Aannemersfederatie aangesloten bedrijven er, als potentiële hoofdrolspelers bij het opknappen van achterstandswijken, van overtuigd een belangrijke rol te kunnen spelen bij het aan het werk krijgen van jongeren, ook van moeilijk plaatsbare jongeren.

Een derde majeur beleidsterrein betreft het krachtig stimuleren van innovaties in de sector. Daartoe heeft de Aannemersfederatie met innovatie-instituten en wetenschappelijke instellingen meerjarencontracten gesloten. In de afgelopen jaren hebben de flinterdunne winstmarges waar deze bedrijven mee werden geconfronteerd, de investeringsmogelijkheden in innovaties negatief beïnvloed.
Vertegenwoordigingen en besluitvorming Vertegenwoordigingen namens de Aannemersfederatie worden in beginsel door ondernemers ingevuld. Voorts is gekozen voor een organisatiestructuur waarin van centralisme of machtsconcentraties geen sprake is. Alle aangesloten brancheorganisaties hebben zitting in het bestuur en in de besluitvorming een gelijke stem (one man one vote).

Federatiebureau (secretariaat)
Tot directeur van Aannemersfederatie Nederland is de heer W.L. van der Maas (Wim) benoemd. Hij zal ook leidinggeven aan het federatiebureau (secretariaat). Van der Maas was tot begin 2006 algemeen- en beleidsdirecteur van MKB-Nederland. Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is gevestigd in Nieuwegein, waar ook het secretariaat is gehuisvest.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl