A+ R A-

Verontreinigd straalgrit opruimen conform Risicoklasse 1

Welk grit is van belang?
Het gaat hier om alle Eurogrit of hetzelfde product dat onder een andere handelsnaam (bijvoorbeeld Excellent Grit) op de markt is gebracht sinds mei 2015. Dit omdat het product af vanaf mei 2015 mogelijk een verontreiniging met asbest kan bevatten.
Het asbesthoudend straalgrit dat op de markt is gebracht, is in opdracht van de Inspectie SZW door onderzoeksbureau TNO onderzocht. Uit metingen blijkt dat het verontreinigd straalgrit verantwoord opgeruimd kan worden door het volledig nat te maken en daarna op te zuigen. De Inspectie SZW heeft het opruimen van alle straalgrit met grondstoffen afkomstig uit Oekraïne ingedeeld in de laagste risicoklasse, de zogeheten Risicoklasse 1. Hiermee is voor de ondernemingen duidelijkheid gekomen hoe zij het straalgrit moeten opruimen.
Opruimen
De metingen van TNO zijn verricht tijdens bepaalde werkwijzen van opruimen. Zo bleek uit het onderzoek dat er tijdens het ’droog’ opscheppen of vegen van het straalgrit een kans op schadelijke blootstelling optreedt aan in te ademen asbestvezels en stofdeeltjes. Voor het veilig opruimen van het straalgrit zal het ’door en door’ nat gemaakt moeten worden en daarna met een industriële stofzuiger worden opgezogen. Gebruik hiervoor een stofzuiger met HEPA filter en ons advies is om een halfgelaatsmasker met P3 filter te gebruiken en geef voorlichting aan de medewerkers over mogelijke risico's.

Belangrijke informatie
Werk volgens de voorgeschreven werkwijze van de Inspectie SZW
TNO heeft ook onderzoek gedaan naar de risico’s van blootstelling van werknemers en aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden

Afvoeren ongebruikt straalgrit
Als er nog ongebruikt straalgrit aanwezig is bij bedrijven, wordt dit door Eurogrit afgevoerd. Bedrijven worden hierover door Eurogrit geïnformeerd. Het gebruikte asbesthoudende straalgrit dient het bedrijf zelf als asbesthoudende afvalstof te (laten) verwijderen. Dit kan onder strikte voorwaarden. De Inspectie SZW zal bij een aantal bedrijven informatie opvragen over de wijze waarop het gebruikte en ongebruikte straalgrit is of wordt verwijderd. Tevens zullen de Inspectie SZW of de Omgevingsdiensten op een aantal locaties inspecties uitvoeren.

Afvoeren gebruikt straalgrit
FME ontvangt signalen dat er problemen kunnen ontstaan over het verantwoord laten afvoeren van gebruikt straalgrit. Bijvoorbeeld omdat asbesthoudend afval wordt geweigerd of omdat straalgrit normaliter opgewerkt wordt tot nieuw grit. We vragen bedrijven die deze problemen ervaren zich te melden. Daarnaast raden we alle bedrijven aan om alle informatie te bewaren in verband met het mogelijk kunnen verhalen van geleden schade.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl