A+ R A-

Introductie

Het Algemeen Bestuur van de VSB wordt gevormd door de voorzitters van de drie secties, hiertoe gekozen door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van de secties. Het voorzitterschap wordt op voordracht van het Algemeen Bestuur gekozen door de Algemene Ledenvergadering en rouleert over de 3 secties met een maximale zittingsperiode van 3 jaar. Uit haar midden kiest het Algemeen Bestuur een penningmeester en kan een vice-voorzitter of vice-penningmeester worden gekozen.

Het bestuur van een sectie wordt door de ledenvergadering benoemd, waarbij tevens op voordracht van het bestuur de benoeming van de voorzitter plaatsvindt. Het bestuur wordt verder gevormd door leden die ook actief zijn in de commissies/werkgroepen van de sectie. Elke sectie vergadert minimaal 2 maal per jaar, telkens voorafgegaan door een vergadering van het bestuur van de sectie. Het bestuur van de sectie vergadert minimaal 4 maal per jaar.

Ten behoeve van specifieke onderwerpen, inherent aan de onderling verschillende doelstellingen van de 3 secties, wordt het beleid van de secties voorbereid en uitgevoerd door de secretaris of door formeel benoemde commissies/werkgroepen, daartoe verzocht door het bestuur van de individuele sectie. De commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de sectie. Uitsluitend de voorzitter van de sectie is geautoriseerd/bevoegd de sectie en daarmee de VSB in rechte te binden, nadat de consensus is bereikt in het bestuur van de sectie en in het Algemeen Bestuur van de VSB. Dit, omdat de voorzitters van de secties statutair deel uitmaken van het Algemeen Bestuur, dat op voordracht van de secties wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

Algemeen bestuur

Samenstelling algemeen bestuur VSB:

F.J.H. Klessens, voorzitter Alimak Hek
R. van Zutven, penningmeester PERI
G. Buijs  
P. Hecker, secretaris VSB

 

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl