A+ R A-

Contributie

Leden

Als nieuw lid wordt direct gebruik gemaakt van de faciliteiten die door de leden zijn opgebouwd en gefinancierd. Hiervoor betaalt elk nieuw lidbedrijf een eenmalige bijdrage, 2.750 Euro exclusief BTW.

De contributiehoogte wordt elk jaar door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Deze bestaat uit een vast deel (2.280 Euro), waarmee de basisdienstverlening van de VSB wordt bekostigd. Het variabele deel is gebaseerd op een promillage van de brutojaaromzet en de sectiespecifieke activiteiten.

Donateurschap

Het donateurschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 3 jaar met een financiële bijdrage per jaar (12 maanden) aan de VSB van 1.500,- Euro exclusief BTW.

Verzekeringen

De VSB is een exclusieve samenwerking aangegaan met NBP, Nederlandse Branche Polis. Daartoe is allereerst een analyse gemaakt van de situatie van de branche en de leden. Daarna werden de knelpunten en behoeftes duidelijk in kaart gebracht. Met een vast aantal gerenommeerde risicodragers (Nederlandse verzekeraars) zijn vervolgens op maat gemaakte verzekeringsoplossingen gemaakt. Door poolvorming zijn de af te dekken risico's onderling verdeeld, hetgeen snel resulteert in acceptatie van het verzekeringsproduct tegen een scherpe premie.

De leden van de VSB zijn bekend en ook de werkzaamheden van de bedrijven zijn bekend. Aspecten als Waarborgregeling VSB en Richtlijn Steigers spelen daarbij ook een rol. Daardoor kan niet alleen de acceptatie worden versneld, maar ook de premies scherp worden gehouden. NBP biedt niet alleen de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), maar kijkt naar elk risico. Van beroepsaansprakelijkheid tot een wagenpark en van werkmaterieel tot pensioen: een totaalpakket. Maatwerk voor het werken op hoogte.

De VSB is deze Mantelovereenkomst aangegaan en beveelt de voordelen graag bij de leden en donateurs aan.

Meer informatie?
Contactpersoon : Carla den Brinker
Telefoon : 010-2844142
E-mail : carladenbrinker@branchepolis.nl
Website : www.branchepolis.nl

Waarborgregeling

De VSB verzoekt elk geïnteresseerd potentieel lidbedrijf de Checklist Waarborgregeling Lidmaatschap VSB naar waarheid in te vullen. Onderdelen van deze checklist hebben betrekking op onderdelen van de Statuten van de VSB, veiligheid en kwaliteit.

Zo wordt er gekeken naar de volgende aspecten:

 • Inschrijving Handelsregister
 • Verklaring van een accountant inzake de hoofdactiviteit of "core business" als percentage van de jaaromzet
 • Aard van de bedrijfsactiviteiten
 • Sociale verzekering personeel
 • Monteurs en scholingsgraad (Voor steigerbedrijven en onderaannemers van lidbedrijven)
 • Naleving Richtlijn Steigers (Voor steigerbedrijven)
 • Onderaanneming
 • Zelfstandigheid bedrijf
 • Zorg voor veiligheid
 • Zorg voor kwaliteit
 • Algemene directieverklaring

Van een aantal onderdelen worden bewijsstukken gevraagd. U komt automatisch in het bezit van de Checklist Waarborgregeling Lidmaatschap VSB, na schriftelijke aanmelding bij het secretariaat. Het Handboek Waarborgregeling wordt verstrekt na toetreding tot de VSB.

Er is een flyer gemaakt waarmee derden over de essentie van de Waarborgregeling worden geïnformeerd. Klik hier om een exemplaar van deze flyer te bestellen.

De volledige Waarborgregeling kan hier worden gedownload.

Donateurs behoeven niet te voldoen aan de criteria van de Waarborgregeling en kunnen zich dan ook niet beroepen op enige erkenning ten aanzien van kwaliteit, deskundigheid, veiligheid of integriteit.

Code of Conduct

De lidbedrijven van VSB, de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- Betonbekistingsbedrijven werkt volgens de Nederlandse wetgeving en is tevens zich bewust van het competitieve economische klimaat. Om deze reden heeft het algemeen bestuur en de ledenvergadering op donderdag 19 mei 2016 een set van bindende spelregels geadopteerd.

Regels voor de vereniging, het verenigingswerk, zijn in de Code of Conduct samengevat. Deze regels zijn van toepassing op al het personeel werkzaam voor het verenigingsbureau VSB, alsmede alle leden en hun personeel actief binnen de vereniging. Met het aanvaarden van deze spelregels wil VSB duidelijkheid en richting geven aan de leden.

Het volgen van en het niet overtreden van de regels zijn vanzelfsprekend voor iedereen die binnen de vereniging deelneemt aan de werkzaamheden en overleg en heeft tot doel de vereniging en zijn leden te beschermen. Klik hier om de Code of Conduct te downloaden.  Voor de Engelstalige versie van de Code of Conduct klik hier.

Lidmaatschap

Aan het lidmaatschap van de VSB wordt als voorwaarde gesteld dat het lidbedrijf dagelijks actief is bij het in opdracht van derden verzorgen van een tijdelijke werkplek op hoogte. Deze werkzaamheden dienen tot de kernactiviteiten van het bedrijf te behoren.

Een belangstellend bedrijf maakt zijn interesse om toe te treden tot één of meerdere secties schriftelijk kenbaar bij het secretariaat van de vereniging. Vervolgens wordt het bedrijf verzocht de toegezonden formulieren in te vullen. Het betreft hier de formele aanvraag (waaronder de adresgegevens en de bedrijfsactiviteiten) en het formulier voor de VSB Waarborgregeling.

Het ingevulde Waarborgregelingsformulier wordt door een onafhankelijke deskundige getoetst. Belangrijkste uitgangspunten voor de toetsing vormen veiligheid, kwaliteit en de Statuten van de VSB. Het Algemeen Bestuur kondigt uiteindelijk de leden de toetreding tot de VSB aan in de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VSB.

Nieuwe leden kunnen direct na toetreding gebruik maken van alle producten en diensten van de VSB en actief deelnemen aan de relevante commissies.

Donateurschap

Het ledenbestand van de VSB bestaat uit producenten, leveranciers, verhuurbedrijven en montagebedrijven in de steigerbouw en inzake ladders, trappen, rolsteigers, hefsteigers, liften, hoogwerkers, hangbruginstallaties, gevelonderhoudsinstallaties, betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. De VSB kent een uitgebreid programma van verenigingsactiviteiten waar leden elkaar treffen. Voor (toe)leveranciers in de VSB-branche is direct contact met de VSB en de leden op brancheniveau van belang om uiteenlopende redenen.
Sinds november 2004 bestaat voor bedrijven - die niet vallen onder de omschrijving van het lidmaatschap van de VSB - de mogelijkheid om met de VSB het donateurschap aan te gaan om zo indirect betrokken te zijn bij de verenigingsactiviteiten. Donateurs kunnen onder meer gebruik maken van de volgende verenigingsactiviteiten:

 • Deelname aan het openbare gedeelte van de najaarsvergadering VSB
 • Deelname aan commissie- of sectieoverleg, indien daartoe verzocht
 • Een artikel in de uitgaven van Hoog & Breed
 • Naamsvermelding in Hoog & Breed, eventuele VSB-publicaties, op de website www.vsb-online.nl en in de VSB-stands op praktijkdagen en beurzen
 • Deelname aan praktijkdagen en beurzen
 • De diensten van de Nationale Branche Polis
 • Donateurs ontvangen verder algemene ledeninformatie van de VSB en kunnen beperkt gebruik maken van de diensten van het VSB-secretariaat

Het donateurschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 3 jaar met een financiële bijdrage per jaar (12 maanden) aan de VSB van 1.500,- Euro exclusief BTW. Dit, nadat voldaan is aan de volgende toetredingseisen:

 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Toelevering aan ten minste 4 VSB-leden
 • Integriteit, het hebben van goede naam en faam en activiteiten die niet in strijd zijn met het VSB-beleid

Voor bedrijven die wel vallen onder de omschrijving van het lidmaatschap van de VSB, bestaat uitsluitend de mogelijkheid om direct lid te worden van de VSB tegen de geldende statutaire verplichtingen (klik hier).

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl